Ďakujeme, že ste navštívili naše internetové stránky a za Váš záujem o produkty a služby spoločnosti Vojtech Varga – PRODAX (ďalej len „PRODAX“) .

1. Úvod

V spoločnosti PRODAX sa snažíme udržiavať súkromie a bezpečnosť našich používateľov, zákazníkov a dodávateľov, ako aj ich zástupcov vo vzťahu k všetkým produktom, službám, aplikáciám a internetovým stránkam spoločnosti PRODAX.

2. Význam stránky

Stránky poskytujú informácie o spoločnosti PRODAX
Stránky poskytujú všeobecné informácie o spoločnosti PRODAX, jej produktoch, riešeniach a službách, voľných pracovných pozíciách a informáciách pre investorov.

Niektoré internetové stránky majú osobitné formuláre, prostredníctvom ktorých môžu zainteresovaní návštevníci stránok požiadať o ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti PRODAX.

3. Význam zásady ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov online popisujú postupy, ako spracovávame a zaobchádzame s Vašimi údajmi pri návšteve internetových stránok
Spoločnosť PRODAX zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Na tento účel sme vytvorili tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Pravidlá popisujú, ako zhromažďujeme a ďalej spracovávame osobné údaje, keď (i) sa zaregistrujete alebo navštívite internetové stránky www.prodax.sk alebo pridružené stránky alebo (ii) s nami nadviažete kontakt za účelom užívania služieb, ktoré spoločnosť PRODAX poskytuje na internetových stránkach.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú typ osobných údajov, ktoré spoločnosť PRODAX zhromažďuje od používateľov internetových stránok, spôsob ich zhromažďovania a účely, na ktoré ich spoločnosť PRODAX môže používať, zdieľať alebo zverejňovať takéto osobné údaje.

Pojem „osobné údaje“ obsiahnutý v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov online znamená akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu dôvodne napomôcť na identifikáciu akejkoľvek fyzickej osoby.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov neposkytujú nutne úplný popis nášho spôsobu spracovania údajov. Je možné, že iné prehlásenia o ochrane údajov (alebo všeobecné obchodné podmienky, podmienky účasti alebo podobné dokumenty) sa vzťahujú na konkrétne situácie.

Ak nám poskytnete osobné údaje inej osoby
Ak nám poskytnete osobné údaje iných osôb (ako napr. rodinní príslušníci alebo kolegovia z práce), je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby príslušné osoby boli o tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov informované a poskytli nám svoje údaje len vtedy, ak máte na to povolenie a tieto osobné údaje sú správne.

Váš súhlas o Pravidlách ochrany osobných údajov
Používaním internetových stránok beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované, používané a zverejnené v súlade s týmito Online zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov online, nepokračujte v ďalšom používaní internetových stránok.

4. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel Online zásadami ochrany osobných údajov, Vašich osobných údajov alebo ochrany osobných údajov v spoločnosti PRODAX, kontaktujte nás na adrese:

Vojtech Varga – PRODAX
Kpt. Uhra 1643/5
924 01 Galanta
Slovensko
Telefón: +421 7 80 40 21
Email: prodax@prodax.sk

5. Ako zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje

Kedy, ako a akým spôsobom zhromažďujeme osobné údaje
Spoločnosť PRODAX zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Môžeme zhromažďovať Vaše osobné údaje v priebehu Vašej činnosti, a to aj prostredníctvom používania našich internetových stránok.

Niektoré z internetových stránok majú špeciálne formuláre, prostredníctvom ktorých môžete požiadať o ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti PRODAX. Pri odoslaní takejto žiadosti alebo elektronickým postúpením informácií spoločnosti PRODAX akýmkoľvek spôsobom (napr. prostredníctvom elektronického kontaktného formulára, e-mailu, vyplnením prieskumu zákazníka alebo formulára spätnej väzby, účasťou na súťaži atď.) môžete byť požiadaní poskytnúť určité informácie vrátane, ale nielen kontaktných údaje, ale aj napr. Vaše meno, názov spoločnosti, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo oblasť podnikania.

Môžeme zhromažďovať údaje o Vašom zariadení a účte
Môžete nám tiež poskytnúť údaje týkajúce Vášho zariadenia, Vášho zákazníckeho alebo dodávateľského účtu atď. Tento typ údajov sa v mnohých prípadoch považuje za osobný údaj podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov. Ak sa rozhodnete nezverejniť akékoľvek osobné údaje, o ktoré sme požiadali, nemusí Vám byť povolené, aby ste získali prístup k určitým častiam, službám alebo funkciám našich stránok.

Môžeme automaticky zaznamenať niektoré technické informácie
Používaním našich internetových stránok Vám počítač automaticky sprístupní niektoré technické a iné informácie, ktoré nám boli odovzdané (napríklad Vaša sieťová adresa, typ Vášho prehliadača, lokalita, ktorá Vás odkázala na naše stránky) z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov a aby sme lepšie porozumeli používaniu našich internetových stránok. Pozrite si odstavec 15 týchto Online pravidiel ochrany osobných údajov s názvom „Súbory Cookies a iné spôsoby identifikácie“.

6. Účel spracovania, kategórie osobných údajov, zákonné dôvody

Prečítajte si nižšie uvedený odsek, ktorý poskytuje informácie ohľadne používania našich internetových stránok, na aké účely spracovávame (používame, ukladáme, zdieľame atď.) osobné údaje, ktoré kategórie osobných údajov sa spracúvajú, ako aj zákonné dôvody na takéto spracovanie.

Pri odosielaní mediálneho dotazu

Účel (význam): Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú spracovať Vašu konkrétnu žiadosť a odpovedať na ne.
Kategórie osobných údajov: Kontaktné údaje a informácie o Vašom mediálnom prieskume
Právne dôvody: Spracovanie Vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné spracovať Váš dotaz a poskytnúť vhodnú odpoveď.

Keď zatelefonujete na naše call centrum v núdzových situáciách

Účel (význam): Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú komunikovať s Vami v núdzových situáciách a prijať nápravné opatrenia. Môžeme zaznamenávať podrobnosti o komunikácii v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
Kategórie osobných údajov: Meno a priezvisko, umiestnenie, telefónne číslo, kontaktné údaje, ďalšie informácie o odpovedi na Váš hovor a prijatie nápravného opatrenia.
Právne dôvody: Vaše osobné údaje spracovávame tak, aby vyhovovali bezpečnostným požiadavkám. Spracovanie Vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné posúdiť núdzovú situáciu a prideliť záchrannú službu.

Keď zatelefonujete na naše call centrum kvôli všeobecným otázkam

Účel (význam): Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú spracovať Vašu žiadosť o informácie a odpovedať na ne.
Kategórie osobných údajov: Meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o Vašom dopyte, produkte alebo službe, ktoré s ňou súvisia
Právne dôvody: Spracovanie Vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné spravovať Váš dotaz a poskytnúť vhodnú odpoveď.

Keď sa zúčastňujete prieskumov zákazníkov

Účel (význam): Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú získať spätnú väzbu o našich produktoch a službách, posúdiť, analyzovať a vylepšovať naše produkty a služby a školiť našich zamestnancov.
Kategórie osobných údajov: Meno a priezvisko, meno firmy, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, Vaša spätná väzba o našich produktoch alebo službách.
Právne dôvody: Spracovanie Vašich osobných údajov je zákonné, pretože je potrebné riadiť náš vzťah s Vami a zlepšovať naše produkty a služby.

7. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonávame žiadne automatické rozhodnutia ani profily
Nemáme v úmysle používať Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracovaní. Okrem toho nemáme v úmysle spracovávať Vaše údaje za účelom vyhodnotenia určitých osobných aspektov.

8. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Spoločnosť PRODAX podnikne všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že Vaše osobné údaje budú spracované iba na minimálne obdobie potrebné na účely stanovené v týchto Online pravidlách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame, iba na potrebnú dobu.

 • na účely, na ktoré sme ich zhromaždili;
 • na plnenie nášho zmluvného záväzku, t. j. na dobu trvania celého obchodného alebo pracovného vzťahu (od zahájenia, počas plnenia zmluvy až do jej ukončenia);
 • na dodržanie právnych povinností a iných účelov, ktoré sa sledujú pri spracovaní, ako aj po tomto ukončení spracovania v súlade s právnymi predpismi a povinnosťou dokumentácie.

Osobné údaje môžu byť tiež uchovávané

 • počas obdobia, počas ktorého možno uplatniť nároky voči spoločnosti PRODAX alebo
 • pokiaľ sme inak zákonne povinní tak urobiť alebo
 • ak si legitímne obchodné záujmy vyžadujú ďalšie uchovávanie údajov (napríklad na účely evidencie a dokumentácie).

Akonáhle Vaše osobné údaje už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, budú odstránené alebo anonymizované, ak je to možné.

9. Prenos osobných údajov iným stranám (v rámci / mimo EHP)

Kto má prístup k Vašim osobným údajom
V súlade s platnými právnymi postupmi, ako je príkaz k domovej prehliadke, predvolanie alebo súdny/vládny príkaz, môžeme povoliť prístup k akýmkoľvek informáciám (vrátane tých kategorizovaných ako osobné údaje) poskytnutým spoločnosti PRODAX s cieľom dodržať tento proces a chrániť práva a majetok. Ak je to opodstatnené, môžeme povoliť prístup k týmto informáciám aj v mimoriadnych núdzových situáciách, kde je ohrozená fyzická bezpečnosť.

Spoločnosť PRODAX si okrem toho vyhradzuje právo zverejniť akékoľvek informácie získané od Vás alebo o Vás tretím stranám v súvislosti so zlúčením, akvizíciou, insolvenciou alebo predajom všetkých alebo v podstate všetkých aktív spoločnosti PRODAX.

Vaše osobné údaje zdieľame s inými subjektmi spoločnosti PRODAX a tretími stranami mimo spoločnosti PRODAX
Vaše osobné údaje môžu byť prenesené na iné subjekty spoločnosti PRODAX a tretím stranám, ktorým príslušný subjekt spoločnosti PRODAX subdodáva celé alebo časť tohto spracovania. Môžu to byť napríklad poskytovatelia e-marketingových služieb, poskytovatelia hostingu, technická podpora a akékoľvek iné relevantné funkcie.

Tieto osobné údaje sa spracúvajú len na účely uvedené v týchto Online zásady ochrany osobných údajov a súhlasia s tým, že sa s nimi zaobchádza v súlade s týmito zásadami. Môžu spracovávať Vaše osobné údaje iba tak, ako je spoločnosť PRODAX oprávnená spracovávať.

Vaše osobné údaje nepredávame
Pokiaľ nie je uvedené inak v týchto Online zásadách ochrany osobných údajov alebo v iných vyhláseniach o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na konkrétne okolnosti, nepredávame, nevymieňame, neprenajímame Vaše osobné údaje so žiadnymi tretími stranami mimo spoločnosti PRODAX ani na ne neudeľujeme licencie.

10. Vaše práva

Ako získať prístup k Vašim osobným údajom a využiť Vaše ďalšie práva
V súlade s platnými právnymi predpismi máte niektoré alebo všetky z nasledujúcich práv týkajúcich sa Vašich osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť odoslaním svojej žiadosti na prodax@prodax.sk. Bude potrebné uviesť Vaše osobné údaje a tiež spôsob overenia Vašej totožnosti (napríklad kópiu preukazu totožnosti alebo vodičského preukazu). Ak žiadosť podá iná osoba ako Vy, bez poskytnutia dôkazu o tom, že žiadosť bola vo Vašom mene legitímne podaná, žiadosť bude zamietnutá.

Upozorňujeme, že spoločnosť PRODAX môže odmietnuť požiadavky, ktoré sú neprimerané alebo zneužívajú príslušné právo.

Upozorňujeme tiež, že niektoré z týchto práv môžu byť obmedzené vtedy, keď spoločnosť PRODAX má prevažujúci záujem alebo právnu povinnosť pokračovať v spracovávaní Vašich osobných údajov.

10.1. Prístupové právo a prenositeľnosť údajov

Môžete mať právo získať potvrdenie o tom, či spoločnosť PRODAX spracováva osobné údaje, ak áno, získať prístup ku kópii. Ak potrebujete ďalšie kópie, bude potrebné zaplatiť alikvotný poplatok.

Pre určité druhy údajov môžete mať tiež právo prenosu údajov.

10.2. Presnosť údajov: právo na opravu a právo na vymazanie

Môžete mať možnosť opraviť alebo vymazať Vaše osobné údaje za predpokladu, že sú splnené príslušné zákonné požiadavky. Právo na vymazanie podlieha rôznym výnimkám, najmä pokiaľ ide o osobné údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné na podporu súdnych sporov alebo na dodržiavanie zákonných požiadaviek na uchovávanie.

10.3. Obmedzenia spracovania: právo na obmedzenie a právo na námietku a odsúhlasenie

Môžete mať právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov a my budeme jednať zodpovedným spôsobom

  • ak sa spoliehame na vlastné oprávnené záujmy alebo záujmy niekoho iného na spracovanie Vašich osobných údajov, s výnimkou situácie,
  • ak dokážeme preukázať presvedčivé právne dôvody na spracovanie Vašich osobných údajov.
   V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek využiť právo vzniesť námietku.
   Ak je spracovanie založené na súhlase, môžete kedykoľvek využiť právo odstúpiť od takéhoto súhlasu (bez toho, aby to ovplyvnilo spracovanie pred odobratím tohoto súhlasu).

Právo podať sťažnosť orgánom dohľadu

Môžete mať právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, najmä orgánu na ochranu údajov, ktorý je príslušný pre Vaše miesto bydliska, alebo hlavný orgán dohľadu pre spoločnosť PRODAX, a to:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 2 32 31 32 14
Fax: +421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

11. Ako chránime Vaše osobné údaje

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov
Snažíme sa zaistiť, aby Vaše osobné údaje boli chránené. Zaviedli sme príslušné pravidlá o bezpečnosti informácií, pravidlá a technické opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú pod našou kontrolou chránené pred neoprávneným prístupom, nesprávnym používaním alebo zverejnením, neoprávnenou úpravou a nezákonným zničením alebo neúmyselnej strate.

Všetci naši zamestnanci, partneri, konzultanti, pracovníci a spracovatelia údajov (t.z. tí, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na vyššie uvedené účely), ktorí majú prístup k spracovaniu Vašich osobných údajov a sú s nimi spojené, sú povinní rešpektovať dôvernosť týchto údajov.

12. Osobné údaje o deťoch

Osobné údaje o deťoch nezbierame
Spoločnosť PRODAX vedome nezhromažďuje osobné údaje o deťoch. Ak spoločnosť PRODAX zistí, že dieťa jej poskytlo osobné údaje, vynaloží primerané úsilie na odstránenie takýchto informácií zo svojich súborov.

13. Odkazy na iné internetové stránky

Môžeme poskytovať odkazy na internetové stránky, ktoré sú mimo spoločnosti PRODAX
Tieto Online pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetové stránky, ale nie na internetové stránky vlastnené tretími stranami. Môžeme poskytovať odkazy na iné internetové stránky, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujať. Vzhľadom na povahu internetu však nemôžeme zaručiť úroveň súkromia ochrany osobných údajov takýchto internetových stránok ani preberať zodpovednosť za obsah iných internetových stránok, ako sú internetové stránky spoločnosti PRODAX.

Táto Online politika ochrany osobných údajov nie je určená pre inú spoločnosť, ktorá nie je spoločnosťou PRODAX. Vždy, keď otvoríte odkaz na iné internetové stránky, mali by ste postupovať opatrne a prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov príslušnej internetovej lokality.

14. Používanie zásuvných modulov sociálnych médií

Ako používať Záložky sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google+ alebo LinkedIn)

Stránky tretích strán a platformy sociálnych médií môžu zhromažďovať Vaše osobné údaje.

Ak používate záložky sociálnych médií, odosielate identifikovateľné informácie na príslušnú platformu sociálnych médií. Akékoľvek pripomienky alebo aktivity osôb, ktoré používajú záložky sociálnych médií nie sú kontrolované ani schválené spoločnosťou PRODAX a spoločnosť PRODAX za ne nenesie zodpovednosť. Osoby, ktoré zdieľajú obsah spoločnosti PRODAX prostredníctvom záložiek sociálnych médií, nie sú oprávnené hovoriť menom alebo zastupovať spoločnosť PRODAX. Ich názory a myšlienky sú striktne považované za ich vlastné a nie za názory spoločnosti PRODAX.

Táto Online politika ochrany súkromia nie je určená na použitie na žiadnej prepojenej internetovej stránke spoločnosti, ktorá nie je spoločnosťou PRODAX. Vždy, keď otvoríte odkaz na iné internetové stránky, mali by ste postupovať opatrne a prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov príslušnej internetovej lokality.

Ustanovenia v obchodných podmienkach spoločnosti PRODAX a tejto Online politiky ochrany osobných údajov týkajúcej sa odkazov na iné internetové stránky sa vzťahujú aj na sociálne záložky.

15. Súbory Cookies a iné spôsoby identifikácie

Čo je súbor cookie?
Súbor Cookie je malé množstvo dát, ktoré internetová stránka ukladá na počítači alebo na mobilnom zariadení návštevníka. Sú používané za účelom správneho alebo efektívnejšieho fungovania internetových stránok, ako aj poskytovanie informácií majiteľom internetových stránok.

Použitie súborov cookies
Na našich internetových stránkach sa používajú súbory cookie, webové signály a iné formy identifikácie a lokálne úložisko (ďalej spolu označované ako „Cookies“), ktoré Vás odlišujú od ostatných používateľov našej internetovej stránky a internetových stránok v našej sieti. To nám pomáha poskytnúť Vám bezproblémové prehliadanie našej internetovej stránky a internetových stránok našej siete a tiež nám umožňuje vylepšiť naše stránky a služby.

16. Zmeny týchto pravidiel Online ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Online pravidiel ochrany osobných údajov. Všetky takéto zmeny oznámime v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 

Posledná aktualizácia: 10.12.2018